Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
 

Beleidsplan

Algemeen

Dit document omvat het beleidsplan Stichting Interkerkelijke Contacten Putten (StICP). De oprichting van Stichting Interkerkelijke Contacten Putten heeft plaatsgevonden d.d. 2 januari 2003. De akte met de statuten zijn opgemaakt door notaris Mr. J.L. de Lange. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is onder nummer 08 112690 bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Per 1/1/2008 heeft de stichting de erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen.

Het beleidsplan in dit document vormt een beschrijving van de wijze waarop de doelstelling van StICP wordt uitgevoerd. De statuten met de in Artikel 2 vermelde doelstelling van Stichting Interkerkelijke Contacten Putten zijn leidend voor het beleidplan. Het beleidsplan zal jaarlijks worden bijgewerkt en zal blijven voldoen aan de minimale eisen zoals opgesteld door de belastingdienst.

Doel van de Stichting

Het doel van StICP is verwoordt in artikel 2, lid 1 van de statuten met: "De stichting stelt zich tot doel het nader met elkaar in contact brengen van leden van christelijke verenigingen, kerken en stichtingen, zowel onderling als tussen de verschillende instellingen".

Werkzaamheden van de Stichting

De werkzaamheden van StICP zijn verwoordt in artikel 2, lid 2 van de statuten met: "De stichting tracht haar doel onder meer te verzenlijken door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten en het onderhouden van internetsites".

Het organiseren van activiteiten wordt zelfstandig uitgevoerd door groepen vrijwilligers die geheel zelfstandig en voor eigen verantwoording een bepaalde periodiek activiteit organiseren. StICP vormt hiervoor het officiële orgaan. Elke groep vrijwilligers wijst een contactpersoon voor StICP aan. Elke groep verzorgt elk jaar een financiële verantwoording. De onder StICP uitgevoerde activiteiten zijn:

  • Organisatie van een jaarlijkse volleybal dag in de groene Scheg door de volleybalcommissie; (Momenteel Inactief)
  • Organisatie van de Huwelijkskring; contactpersoon: Jan Boer
  • Organisatie van meerdere praise concerten door de groep Impact; contactpersoon: Gerco Pasman
  • De Seibo Werkgroep. Lokale actiegroep voor ondersteuning El Seibo; contacpersoon: Johan Bos
  • Lokale actiegroep voor World Servants; (Momenteel Inactief)

Het onderhouden van internetsites wordt uitgevoerd door vrijwilligers. StICP verzorgt de registratie van de domeinen en beheert ruimte op een servercomputer waarop deze vrijwilligers hun internetsite kunnen hosten.
De internetsites omvatten naast ondersteunende sites voor de bovengenoemde activiteiten, de websites van kerkelijke gemeenten in Putten zowel binnen www.kerknetputten.nl als onder zelfstandige domeinnamen en enkele zelfstandige websites: www.bijbelseplaatsen.nl, www.huwelijkskring.nl, www.aker.nl (de Aker), regio-putten.nl

Wijze van geldwerving van de Stichting

StICP verkrijgt haar inkomsten uit giften en uit de doorberekening van de kosten van domeinregistratie en hosting. Bij de doorberekening van de kosten zal enige opslag plaatsvinden ten behoeve van het opbouwen van reserve in het vermogen van StICP.

Beheer van het vermogen van de Stichting

Het vermogen van de stichting wordt opgebouwd op basis van de giften en op basis van de opslag bij de doorberekening van de kosten. Het vermogen wordt beheerd op een bestuurrekening bij de ABN-AMRO. Op deze rekening wordt rente ontvangen. StICP streeft ernaar om een vermogen op te bouwen waarmee ongeveer drie jaar aan verwachte verplichtingen kan worden voldaan. De hoogte is hiervan is vastgesteld op € 3.000 (drieduizend Euro). Wanneer het eigen vermogen deze grens heeft bereikt zal de opslag bij en de doorberekening van de kosten worden vermindert, zodanig dat het opgebouwde vermogen stabiel blijft.

Besteding van het vermogen

De stichting heeft niet als doel om meer vermogen op te bouwen, als vermeldt onder beheer van het vermogen. Daarna zullen alleen de gehele of een deel van de werkelijke kosten doorberekent worden, zodanig dat het eigen vermogen stabiel blijft. Bestuursleden van StICP ontvangen geen vergoeding en alleen werkelijke kosten die door bestuursleden voor de StICP worden gemaakt zullen worden vergoedt. Bij mogelijke ontbinding van StICP zullen de activiteiten overeenkomstig Artikel 13 van de statuten uitgevoerd worden. Het opgebouwde eigen vermogen zal besteedt worden overeenkomstig het doel van de stichting.